KEIKO KOMA Webサロン

ウラジオストク展示会場にて


Photo by Yukari Iwamura

KEIKO KOMA Webサロン
山元町 結工房より
KEIKO KOMA Webサロン
東京に無事到着しました
KEIKO KOMA Webサロン
盛岡にて